லெப்டினன்ட் சாம்

லெப்டினன்ட்

சாம்


துரைரட்ணம் ஜெயரூபன் - ஏழாரை தெற்கு, சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்.


27.04.1962 - 06.10.1985


மன்னார் விடத்தல்தீவில் சிறிலங்கா படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு


images/post/2021/vu6aljGv1avPLlHvbCqN.jpg

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙